O revíre Poľovná spoločnosť

O nás

Názov spoločnosti je: Poľovnícka spoločnosť „VEĽKÁ HORA – PETROVEC“

Sídlo poľovníckej spoločnosti je : Nižný Petrovec 776, 985 01 Kalinovo

Rozsah pôsobnosti poľovníckej spoločnosti je : SR


Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC (ďalej len PS) so sídlom v Nižnom Petrovci 776 je neziskovou organizáciou združujúcou občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva. Spoločnosť vznikla za účelom prenajatia poľovného revíru a zabezpečenia celoročnej starostlivosti a ochrany zveri a poľovného revíru v súlade so zákonom č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a pôsobí v obvode pôsobnosti Obvodného lesného úradu v Lučenci.