O revíre

O revíre

     V súčasnosti je celková výmera poľovného revíru 4 471,40 ha z toho 1 462,87 ha lesnej pôdy a 3 008,53 ha poľnohospodárskej pôdy. Hlavnou zverou je zver danielia pridruženou je zver srnčia, muflónia a diviačia. Malá zver vyskytujúca sa v PR Petrovec sú bažanty, zajace, jarabice a kačice. Hlavnou skupinou lesných typov je Carpineto-Quercetum.

     Orograficky sa poľovný revír nachádza v strednej časti Lučeneckej kotliny. Na základe poľovníckej rajonizácie do roku 2009 to bola samostatná bažantnica zaradená do srnčej chovateľskej oblasti kde hlavnou zverou bola zver bažantia, pridruženými boli zver srnčia, danielia, zajačia a jarabičia.

     Poloha revíru a jeho vhodné prírodné podmienky dávajú vynikajúcu predpoklady k chovu kvalitnej populácie a tak umožnili introdukciu veľmi kvalitnej danielej a muflónej zveri. Vhodnosť voľby lokality a cieľavedomé poľovnícke hospodárenie odborne schopnými a skúsenými pracovníkmi štátnych lesov a spoločnosti AGRORIS, s.r.o. najmä s danielou zverou sa od r. 1995 odzrkadľuje v silnej bodovej hodnote ulovených danielov.

    Výsledkom tejto profesionálnej chovateľskej činnosti je, že z tohto poľovného revíru pochádza v súčasnosti tretia, štvrtá a piata najsilnejšia trofej daniela v rámci SR ktoré boli na Medzinárodnej výstave „ Levické  poľovné dni “ ohodnotené na 214,76 b., 212,37 a 212,09 b. CIC.

     Práve tieto chovateľské výsledky a to nielen kvalitatívnych parametrov ale aj čo do množstva zveri sa PR Petrovec zaraďuje do poľovnej oblasti S IX Tuhár, chovateľský celok Tuhár - Lučenec danielia lokalita D11 Petrovec, zaradený do prvej akostnej triedy.

     Súčasný stav diviačej zveri umožňuje organizovať spoločné nadhánky ako i individuálny lov nepretržite počas celého kalendárneho roka. Naďalej je možné loviť bažantiu zver z voľnej prírody, čo je z hľadiska poľovníctva veľmi atraktívne ale i srnčia a muflónia zver.

     Vzhľadom k uvedenému možno poľovný revír Petrovec nazvať perlou poľovníctva na Slovensku.